za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Odbora za reviziju JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice

Na osnovu Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), članova 8. i 26. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, i 22/09), Zakona o izmjeni zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, članova 40. i 61. Statuta JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice broj: SK-368/18 od 24.01.2018. godine, Nadzorni odbor JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova

Odbora za reviziju JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice

I      Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za reviziju JP

„HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice.

II    Nadzorni odbor provodi postupak za odabir i većinom glasova predlaže predsjednika i članove Odbora za  

reviziju Skupštini Društva koja imenuje predsjednika i članove Odbora za reviziju.

Mandat predsjednika i članova Odbora za reviziju traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Dužnosti i obaveze Odbora za reviziju utvrđene su u Zakonu o privrednim društvima FBiH, Zakonu o javnim preduzećima FBiH i Statutu Društva.

Naknada i druga prava predsjednika i članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu Odluke

Skupštine Društva.

III   Prijavljivanje na javni konkurs vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

       Prijava kandidata treba da sadrži biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci računajući od dana zadnjeg objavljivanja javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, kao i Certifikat za certificiranog računovođu ili ovlaštenog revizora ukoliko posjeduju isti.

       Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove.

IV   Kandidat za predsjednika i članove Odbora za reviziju mora ispunjavati sljedeće uslove:

Opći uslovi:

 1. Da je državljanin BiH,
 2. Da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
 3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa,
 4. Da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,
 5. Da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup nespojiv sa dužnošću Odbora za reviziju, pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne,
 6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 7. Da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju predsjednika ili člana Odbora za reviziju,
 8. Da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija,
 9. Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 10. Da nije direktor, član Uprave, predsjednik ili član Nadzornog odbora ili zaposlenik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu izuzev naknade po osnovu funkcije u Odboru za reviziju,
 11. Da sa članovima Nadzornog odbora i Uprave preduzeća nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom.

Posebni uslovi:

a)  VII stepen složenosti zanimanja, VSS, završen ekonomski ili pravni fakultet (vrijednost najmanje 240 ECTS bodova),

b)  najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima finansija, računovodstva ili privrednog prava,

c)  da posjeduje stručna i profesionalna znanja vezana za sadržaj i način rada odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava (preporuka ranijeg poslodavca).

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata, uzeti će se u obzir:

 • Posjedovanje Certifikata za certificiranog računovođu ili ovlaštenog revizora.     

V    Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Biografija, adresa i kontakt telefon,
 2. Ovjerena kopija lične karte,
 3. Ovjerena kopija diplome,
 4. CIPS prijava prebivališta (original ili ovjerena kopija),
 5. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),
 6. Dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili uvjerenje – original ili ovjerena kopija),
 7. Certifikat za certificiranog računovođu ili ovlaštenog revizora – ukoliko kandidat posjeduje isti (ovjerena kopija),
 8. Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa,
 9. Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,
 10. Ovjerena izjava da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup nespojiv sa dužnošću Odbora za reviziju, pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne (Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i Uvjerenje o nekažnjavanju dostavljaju, prije stupanja na dužnost, samo izabrani kandidati),
 11. Ovjerena izjava da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju predsjednika ili člana Odbora za reviziju,
 12. Ovjerena izjava da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija,
 13. Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 14. Ovjerena izjava da nije direktor, član Uprave, predsjednik ili član Nadzornog odbora ili zaposlenik u Društvu, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu izuzev naknade po osnovu funkcije u Odboru za reviziju,
 15. Ovjerena izjava da nije sa članovima Nadzornog odbora i Uprave preduzeća u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom,
 16. Preporuka ranijeg poslodavca.

VI   Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama.

VII Kandidati koji budu ušli u uži izbor biti će pozvani na intervju. Kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o ishodu javnog konkursa.

VIII            Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice, ul. Oslobođenja broj 13, 75270 Živinice, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice – NE OTVARAJ“.

IX   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Broj: NO-1138/24

Datum: 20.03.2024. godine                                                                                                      NADZORNI ODBOR