O preduzeću

Javno preduzeće Horizontala Živinice kao preduzeće čiji je osnivač Grad Živinice i koje je od općeg interesa za Grad Živinice od osnivanja do današnjih dana više puta je doživljavala transformaciju u druge oblike organizovanja kada je i mijenjala svoje nazive, ali je nastavila kontinuitet svoga rada kako slijedi:

JAVNO PREDUZEĆE HORIZONTALA ŽIVINICE

1. Sa donošenjem zakona o osnivanju Samoupravnih interesnih zajednica (SIZ) 1976.godine osniva se Samoupravna interesna zajednica stanovanja (SIZ) Živinice. Osnovna uloga SIZ-a stanovanja Živinice bila je planiranje, posredovanje i izgradnja stanova u zgradama za kolektivno stanovanje, kao i privrednih i društvenih objekata u gradu i općini Živinice. Privredni subjekti općine Živinice, kao što su: Šipad “Konjuh” Živinice, RMU Đurđevik, Trgozad Živinice, Metalna industrija Maline, osnovne i srednje škole, općina Živinice, Dom zdravlja i dr. udruživali su sredstva sa SIZ-om stanovanja Živinice koji su zajednički gradili stambene i poslovne objekte u gradu Živinice. Gotovo sav stambeni fond je izgrađen preko SIZ-a stanovanja Živinice. Širi se dalje djelatnost i na izgradnji centralnog grijanja i toplovodne mreže u gradu Živinice. Sa svoje tri kotlovnice (u zgrad S1, Domu zdravlja Živinice i zgradi Šumarstva) snabdijeva toplotnom energijom veći dio stambenih zgrada, ali i privrednih i poslovnih prostora u gradu. SIZ stanovanja dobija od općine naplatu komunalnih naknada i uređenje gradskog građevinskog zemljišta, održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u gradu. Samoupravna interesna zajednica stanovanja Živinice egzistira u tom obliku do 21.02.1991.godine.

2. Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada Tuzla od 21.02.1991.godine Samoupravne interesne zajednice su brisane iz sudskog registra Suda udruženog rada Tuzla, a kao pravni slednik osnovan je Zavod za uređenje područja općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice” broj: 9/90).

3. Zavod je funkcionisao do 22.10.1996.godine, kada je odlukom Općinskog načelnika obrazovana Direkcija za prostorno uređenje, izgradnju, obnovu i poduzetništvo Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice” broj 9/96) koja je preuzela sva prava i obaveze svog pravnog prednika.

4. Nakon prestanka rada Direkcije, obrazovana je Samostalna stručno-tehnička služba za prostorno uređenje, izgradnju i obnovu Živinice kao njen pravni slednik, Odluka broj: 01/2-05-89-728/03. Odlukom o prestanku rada Samostalne stručno-tehničke službe za prostorno uređenje, izgradnju i obnovu Živinice- član 2. Odluke broj: 01/2-05-89-1851/03 od 30.12.2003.godine sva prava i obaveze kao pravni slednik Službe preuzima “Horizontala-Živinice” d.o.o. Za pružanje usluga i promet roba, export-import Živinice.

5. Općinsko vijeće Živinice svojom odlukom broj: 010-05-5109 od 31.10.2002.godine osnovalo je navedeno društvo, koje je upisano u sudski registar kod Kantonalnog suda u Tuzli pod brojem: U/1-1627/02 od 18.12.2003.godine, matični registar broj: 1-12969.

6. Dana 29.08.2005. godine izvršeno je statusno usaglašavanje nastalih promjena koje su uslijedile kao obaveza usaglašavanja sa odredbama Zakona o javnim preduzećima o čemu je izvršen upis-registracija o promjeni podataka u sudskom registru kod Kantonalnog suda u Tuzli pod brojem Rješenja: U/1-1198/05.
Nakon 42 godine postojanja i rada ovog Javnog preduzeća od SIZ-a stanovanja do JP “Horizontala Živinice”, preduzeće je širilo svoju djelatnost, tako da se danas JP “Horizontala Živinice” bavi sa: održavanjem zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, centralnim grijanjem iz vlastitih kotlovnica, gradskim grobljem-mezarjem, sedmičnom pijacom u Ciljugama, upravljanjem i korištenjem Javnih i Rezervisanih parking prostora, svim javnim površinama, rušenjem bespravno izgrađenih objekata, te svih drugih djelatnosti prenešenih na upravljanje i korištenje od strane općine Živinice.