Za privremeno zauzimanje javnih površina u  svrhu postavljanja ljetnih bašti

JP “HORIZONTALA- ŽIVINICE“ d.o.o. za pružanje

usluga i promet roba, export-import

Ž I V I N I C E

Broj: 01/1-1109-1/24

Dana: 15.03.2024. godine

 Na  osnovu člana 45. Odluke  o  komunalnom redu (SL. Glasnik Grada Živinice br.3/19),  Odluke  o  raspisivanju Javnog oglasa za zauzimanje Javnih površina –ljetne bašte broj: 01/1-1109/24, JP ”Horizontala-Živinice” d.o.o. Živinice objavljuje;

JAVNI  OGLAS

Za privremeno zauzimanje javnih površina u  svrhu postavljanja ljetnih bašti.

1.Predmet dodjele :

Predmet Javnog  oglasa je  dodjela na privremeno korištenje  javne površine za  period  od  01.04. – 31.10. 2024. godine,   na lokacij  Gradski  bulevar “Nesib Malkić”, kako  slijedi  u  tabeli:

OznakaLokacijaPovršina m2Cijena po 1m2
LBD1E11,20 m x 13,80 m154,564,00 KM
LBD 1E-110,00 m x 15,00 m 150,004,00 KM
LBD 1A T115,00 m x 11,70 m175,554,00 KM
LBD 1A T212,50 m x 11,70 m146,254,00 KM
LBD 1A T315,00 m x 11,70 m175,554,00 KM
LBD 1A T412,00 m x 11,70 m140,404,00 KM
LBD 1A T516,50 m x 11,70 m193,004,00 KM
LBD 1A T911,00 m x  9,30 m  102,304,00 KM
LBD 1A T10  9,00 m x  9,30m  83,704,00 KM

Prijava  na  javni  oglas:

Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva  pravna  i fizička lica koja su registrovana  i imaju odobrenje za obavljanje ugostiteljske   djelatnosti.

Prijava  na  javni  oglas  treba da  sadrži:

  • Da su registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • Aktuelni izvod iz sudskog registra
  • Uvjerenje nadležne porezne uprave-dokaz o urednom izmirivanju obaveza
  • Potvrda banke  da  račun nije blokiran
  • Ponuđena cijena, pojedinačna ili za sve površine
  • Potvrdu od JP “Horizontala-Živinice” d.o.o. Živinice da   nema  neizmirenih  obaveza po osnovu korištenja javnih površina   iz   ranijeg perioda,  a  sve u  originalu   ili   ovjerenoj  kopiji  i  u zatvorenoj   i  zapečaćenoj  koverti. 

Otvaranje  ponuda:

Postupak   otvaranja  prispjelih  ponuda   sprovest  će  komisija JP,  a  vrednovanje  ponuda  će  se  vršiti  na  osnovu  bodovanja  propisanog  u  Odluci  o komunalnom  redu (Sl.glasnik općine Živinice», broj: 03/19) i  Odluci   o  privremenom  korištenju   Javnih  površina   na području Grad Živinice, broj 10-05-3242/12 (Sl. glasnik općine Živinice,  broj:05/12).

Svi  ponuđači  će  biti  obaviješteni  o  terminu   otvaranja  ponuda    i   istom  može  prisustvovati  ovlašteni  predstavnik   ponuđača.

Pravo  korištenja  javne površine  će  ostvariti  ponuđač  sa  ostvarenim  najvećim  brojem bodova, a  ponude niže od početne cijene neće  se  uzeti  u  razmatranje.

Plaćanje se vrši jednokratno ili mjesečno.

Kriterij za određivanje prioriteta regulisan je članom 9. Odluke o privremenom kororištenju javnih površina na području Grada Živinice.

O rezultatima Javnog oglasa svi učesnici biti će obaviješteni pismenim putem.

Upozorenje da će se lokacija dodijeliti na privremeno korištenje drugom učesniku na oglasu prema redu prvenstva, ako učesnik kome je dodijeljena lokacija ne plati naknadu u roku i na način kako je utvrdjeno u rješenju.

Dodatne  informacije  u vezi  Javnog  oglasa mogu se dobiti na telefon  broj: 035 774-210  ili  e mail: jphorizontala@gmail.com.

Dostava  prijava :

Zainteresovani ponuđači svoje prijave za učešće  u licitaciji mogu podnijeti najkasnije 15 dana  od  dana  objave  javnog  oglasa.

Prijave  se  dostavljaju  na   adresu:

 Javno  Preduzeće  Horizontala-Živinice, Ul.Oslobođenja br.13, 75270  Živinice, sa naznakom  “Prijava na Javni  oglas  za  zauzimanje  Javnih  površina-ne  otvaraj” Kancelarija broj 1-protokol.