Broj:01/1-2400/20 Živinice, 09.10.2020.godine     Predmet: Poziv za dostavu ponude:-   JP “Horizontala-Živinice” d.o.o. je  pokrenula  je postupak nabavke usluga vanjskog revizora za usluge revizije poslovanja JP”Horizontala-Živinice” d.o.o. Živinice za 2018 i 2019.godinu, te upućuje ovaj poziv za dostavu ponuda.  ...
U prilogu ovog članka nalazi se obavještenje  o nabavci uglja
U prilogu ovog članka nalazi se Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za usluge vanjskog revizora.
Na osnovu Člana 53. Statuta JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, Člana 8., Pravilnika o radu broj; NO-1075 od  16.05.2018. godine,Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice,broj:NO-3252/19 od 22.11.2019 godine, Zakona o radu (,,Službene novine FBiH’’, ...
U prilogu ovog članka donosimo vam odluku o ispravci greške Javnog oglasa broj: 01/1-1065/20 od 11.05.2020 godine objavljenog 12.05.2020 godine
0 0