Javne nabavke i obavještenja

Poziv za javnu raspravu za Nacrt Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

 

06.09.2019 13:04
 

Poziv za javnu raspravu

Na osnovu Zakona o principa lokalne samouprave FBiH ,Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Gradskog vijeća Živinice od 17.07.2019.godine na Javnu raspravu stavlja se Nacrt Odluke o  naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

 S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinica, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o  naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

Javni uvid u nacrt Odluke o  naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice će od 05.09.2019. do 20.09.2019. godine, svaki radni dan od 7.30 do 16.00 sati, u prostorijama JP „Horizontala-Živinice“ d.o.o. Živinice, ul.Oslobođenja br.13, na web stranicama www.jphorizontala.ba  www.opcinazivinice.ba .

Javno izlaganje održat će se 20.09.2019. godine u prostorijama velike sale Gradskog vijeća Živinice sa početkom u 16 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju ili podnijeti putem e-mail: jphorizontala@gmail.com., do 20.09.2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.


 

0 0