Javne nabavke i obavještenja

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVKE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUM

 

09.10.2020 15:41
 

Broj:01/1-2400/20

Živinice, 09.10.2020.godine

 

 

Predmet: Poziv za dostavu ponude:-

 

JP “Horizontala-Živinice” d.o.o. je  pokrenula  je postupak nabavke usluga vanjskog revizora za usluge revizije poslovanja JP”Horizontala-Živinice” d.o.o. Živinice za 2018 i 2019.godinu, te upućuje ovaj poziv za dostavu ponuda.

 

 

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

 

Javno preduzeće “Horizontala-Živinice” d.o.o. Živinice

Ul.”Oslobođenja” br.13

75270 Živinice

 

PREDMET NABAVKE

 

Predmet nabavke je 79313000-1 Usluge revizije poslovanja za 2018 i 2019.godinu sa Obrascem za cijenu koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

 

USLOVI NABAVKE

 

Način izvršenja: Sklapanje ugovora

 

Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključenja ugovora

 

Rok trajanja ugovora: 30 dana

 

Rok valjanosti ponude: 30 dana od otvaranja ponude

 

Mjesto  izvršenja/isporuke:  Javno preduzeće “Horizontala-Živinice” d.o.o. Živinice Ul.”Oslobođenja” br.13 75270 Živinice

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: Uplatom na transakcijski račun ponuđača, u roku od 7 dana od dana završetka usluge

 

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u KM, cijena je nepromjenljiva, u cijenu moraju biti uračunati svi troškovi i popusti do izvršenja ugovora.

 

Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena

 

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

Obrazac za dostavljanje ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuđača)

Obrazac za cijenu ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuđača)

 

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i slijedeće dokumente:

Izjavu ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštenog lica da pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću nema smetnji za učestvovanje u postupku po članu 23. ZJN BIH

Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke odnosno Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima – ovjerena fotokopija (ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca)

Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) – ovjerena fotokopija (ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca)

 

KONTAKT OSOBA:

Mujagić Azmir

Tel: +387 62 341 117

E-mail: azmirmujagic@gmail.com

 

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuđači će ponudu dostaviti neposredno na protokol ili putem pošte na adresu JP “Horizontala-Živinice” d.o.o. Živinice Ul.”Oslobođenja” br.13 75270 Živinice

 

Rok za dostavu je 19.10.2020. godine do 12: 00 h.

Pri dostavi ponude putem pošte ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:

Javno preduzeće “Horizontala-Živinice” d.o.o. Živinice Ul.”Oslobođenja” br.13

75270 Živinice, sa adresom ponuđača, te naznakom na koverti PONUDA ZA NABAVKU USLUGE REVIZIJE POSLOVANJA  .

 

 

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

0 0