Javne nabavke i obavještenja

Poziv na pregovaranje - pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

 

02.12.2022 13:33
 

Javno Preduzeće „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ Adresa: Oslobođenja br.13 -75270 Živinice

d.o.o. Živinice Matični registarski broj subjekta upisanog

kod Kantonalnog suda u Tuzli broj: I-1269

Broj:01/1-2467-2/22 Račun broj:1543602004901084 IntesaSanPaolo banka

Dana, 02.12.2022.godine 1990500007362686 Sparkasse banka

Porezni broj:03701611

PDV broj:209632710004

Telefon: (035) 774-210, 775-975

Faks: (035) 772-033

 

 

Poziv na pregovaranje

[pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja]

 

 

U ime JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o Živinice (“ugovorni organ”) pozivamo Vas da učestvujete u pregovaranju u okviru Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja za nabavku uglja i sukcesivnu isporuku za potrebe kotlovnica vlasništvo JP „Horizontala-Živinice“ u grejnoj sezonin 2022/2023 godinu.

 

Postupak je zbog svoje specifičnosti razdoven na 3 Lot-a sa projektovaniom količinama i to:

Lot 1.

Nabavka i sukcesivna isporuka uglja naziva „Sitni prani“ ili „Grah“ granulacije od 0-30 mm sa maksimalnim sadržajem granulacije od 0-3,00 mm 10% i maksimalnom vlažnošću do 10 %.

Kalorična vrijednost od 18.000,00 do 22.000,00 KJ/kg.

Predviđena količina nabavke je 150,00 tona.

Lot 2.

Nabavka i sukcesivna isporuka uglja naziva „Orah“ granulacije od 15-35 mm sa maksimalnom vlažnošću do 10 %.

Kalorična vrijednost od 18.000,00 do 22.000,00 KJ/kg.

Predviđena količina nabavke je 100,00 tona.

 

Lot 3.

Nabavka i sukcesivna isporuka uglja naziva „Komad“ granulacije od 60-120 mm sa maksimalnom vlažnošću do 10 %.

Kalorična vrijednost od 18.000,00 do 22.000,00 KJ/kg.

Predviđena količina nabavke je 60,00 tona.


FAZE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Postupak javne nabavke će se odvijati u sljedećim fazama:

Faza br. 1 - Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ ovom tenderskom dokumentacijom sa prilaganjem dokumentacije koja je tražena tenderskom dokumentacijom. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata i dostavljenu dokumentaciju te utvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir uslove definisane u tenderskoj dokumentaciji a u vezi sa odredbama čl. 45-52. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ugovorni organ vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove definisane u ovoj tenderskoj dokumentaciji. U daljnjim fazama postupka mogu učestvovati samo kandidati koji su se kvalificirali u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. O ishodu kvalificiranosti kandidata sastavlja se zapisnik u koji se unose sve bitne činjenice o ocjeni kvalificiranosti ponuđača i dostavlja se onim kandidatima koji se nisu kvalificirali.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.


Faza br. 2 - Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude i one predstavljaju osnov za pregovaranje. Ugovorni organ poziva, sve ponuđače koji su dostavili početne ponude da započnu

pregovore sa ugovornim organom. Ugovorni organ vodi zapisnik o postupku pregovora sa svakim ponuđačem koji će potpisati obje strane nakon okončanih pregovora Ugovorni organ nakon toga zaključuje pregovore.

Faza br.3 - Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora ugovorni organ šalje poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. U slučaju da su pozvana dva ili više ponuđača da dostave konačne ponude ugovorni organ je dužan izvršiti javno otvaranje konačnih ponuda. Ugovorni organ će pregledati konačne ponude da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ u skladu sa kriterijem definisanim u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu ili poništava postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Tenderska dokumentacija: U skladu sa navedenim tenderska dokumentacija je pripremljena u tri dijela. Dio sa opštim informacijama, dio koji se odnosi na predkvalifikacionu dokumentaciju koji se dostavlja svim zainteresiranim kandidatima i koja predstavlja osnov za dostavu zahtjeva za učešće i dio koji predstavlja osnov za dostavu ponude i ista je dostupna na web adresi www.jphorizontala.ba .


D I R E K T O R

Rakovac Mahir, dipl.profesor

0 0