Javne nabavke i obavještenja

JAVNI OGLAS Za prijem radnika u radni odnos

 

08.09.2020 14:22
 

Na osnovu Člana 53. Statuta JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, Člana 8., Pravilnika o radu broj; NO-1075 od  16.05.2018. godine,Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice,broj:NO-3252/19 od 22.11.2019 godine, Zakona o radu (,,Službene novine FBiH’’, broj 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019. godine, Odluke v.d. Direktora o potrebi prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 01/1-2043/20 od 07.09.2020. godine, te saglasnosti Nadzornog Odbora broj; NO-2034/20 od 04.09.2020 godine v.d. direktor JP,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, raspisuje:

JAVNI OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos

Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos  na slijedeće radno mjesto:

  1. Inkasant na javnim parking prostorima – 2 (dva ) izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci

 

 Opis poslova za poziciju 1.

vrši provjeru i ispravnost  računa-parking karti  za naplatu javnih parking prostora, preduzima mjere kontrole  naplate parking prostora, izdavanje računa za korištenje javnih parking prostora,  izdavanja propisanih obavještenja, kao i izricanje propisanih sankcija a sve u skladu sa važećim odlukama, pravilnicima i drugim aktima a kojima se uređuju uslovi i način rada javnih parking prostora, vrši pružanje potrebne pomoći korisnicima parking prostora, kako bi isti mogli da koriste pod jednakim i propisanim uslovima nesmetano za čitavo vrijeme za koje su uplatili naknadu, svakodnevno vrši obilazak i kontrolu uređaja za naplatu parking prostora i o uočenim eventualnim oštećenjima obavještava neposrednog rukovodioca i direktora JP-a,

svakog dana je obavezan, da na kraju radnog vremena predaje Pazar – naplaćena sredstva, i da o tome vodi svoju evidenciju te da najmanje jednom mjesečno o tome podnese pisani izvještaj direktoru JP-a i pretpostavljenom,

sa operaterom-koordinatorom svakodnevno vrši redovno sravnjavanje i pravdanje  primljenih blokova, obavjesti o počinjenim prekršajima a sve u skladu sa Odlukom o javnim parking prostorima i drugim pozitivnim propisima kojima se reguliše rad javnih parking prostora,

svojom plaćom i drugom imovinom odgovara za svaki manjak ili gubitak koju prouzrokuje nesavjesnim radom i eventualnom zloupotrebom,

pored poslova svog radnog mjesta obavlja i druge poslove u skladu sa svojim sposobnostima a koje mu odredi neposredni rukovodilac ili direktor JP.

Opći i posebni uslovi za poziciju 1:

-Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-Da je stariji od 18.godina,

-Obrazovanje NK/KV/SSS

-Dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto te dokaz da se protiv istog ne vodi krivični postupak koje će dostaviti nakon Odluke o prijemu u radni odnos a prije potpisivanja ugovora o radu.

-Radno iskustvo minimalno 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima-orginal ili ovjerena fotokopija.

 


-Pored gore navedenog kandidati su dužni priložiti  i slijedeću dokumentaciju: 
- Prijavni obrazac (koji je propisan uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Tuzlanskog kantona, Službene novine br.4/19 od 13.04.2019. godine), Prijavni obrazac se može preuzeti lično u prostorijama JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, ili pismenim zahtijevom kandidata na e-mail: jphorizontala@gmail.com.
- Biografija, adresa i kontakt telefon (potpisana),-Zaseban dokument
- Uvjerenje o mjestu prebivališta – CIPS (ne stariji od 3 mjeseca)-orginal,
- Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija),
- Diploma (original ili ovjerena fotokopija),
- Druga dokumentacija koju kandiodat smatra potrebnom

Napomena; Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ukoliko se pozivaju na isti obavezni su dostaviti potrebnu dokumentaciju.Nakon otvaranja prijava kandidati koji budu ispunjavali Opće i posebne uslove  bit će podvrgnuti i usmenom testiranju. Izabrani kandidati dužni su prije stupanja u radni odnos, dostaviti potvrdu - uvjerenje, mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj i radnoj sposobnosti,kao i dokaz da se protiv istog ne vodi krivični postupak.                                                                                                                                                       

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, ul.Oslobođenja 13., 75270 Živinice, sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  na poziciju Inkasant na javnim parking prostorima–NE OTVARAJ.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

V.D. Direktor JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice zadržava pravo odustajanja od Javnog oglasa u bilo kojoj fazi oglasa.

 

       Dostavljeno;                                                                                                      V.D. Direktor
       - Služba za zapošljavanje                                                                                   
       - Dnevne novine                                                                                      Ćazim Tulumović dipl.pravnik
       - Komisija za provođenje procedure po Javnom oglasu        
       - a/a                                                                                                                                         Broj:01/1-2044/20
                                                                                                                                                        Datum:08.09.2020 godine


0 0