Javne nabavke i obavještenja

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO I NEODREĐENO VRIJEME

 

29.06.2022 09:02
Na osnovu Člana 53. Statuta JP ,,Horizontala-Živinice’’d.o.o., Živinice, Člana 8., Pravilnika o radu JP-a broj; NO-1075 od 16.05.2018. godine, Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, broj: NO-3252/19 od 22.11.2019 godine, Zakona o radu...

Na osnovu Člana 53. Statuta JP ,,Horizontala-Živinice’’d.o.o., Živinice, Člana 8., Pravilnika o radu JP-a broj; NO-1075 od  16.05.2018. godine,  Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o.,  Živinice, broj: NO-3252/19 od 22.11.2019 godine,  Zakona o radu (,,Službene novine FBiH’’, broj 26/16 i 89/18 i 23/20), Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru TK ("Sl.novine TK", broj: 4/19),  Dopuna Uredbe ("Sl.novine TK", broj: 4/20), Izmjene Uredbe ("Sl.novine TK", broj: 11/20) i Izmjene i dopune Uredbe ("Sl.novine TK", broj: 5/21), Zahtjeva v.d. Direktora o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme broj: 01/1-1617/22 od 22.06.2022. godine, te saglasnosti Nadzornog Odbora broj; NO-1636/22 od 28.06.2022. godine i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa broj:01/1-1637/22 od 28.06.2022.godine  v.d. direktor JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o.,  Živinice, raspisuje:

JAVNI OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

Raspisuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme  na slijedećim radnim mjesta:

 

 1. Inkasant na javnim parking prostorima, 2 izvršioca na neodređeno vrijeme.

Opis poslova za  poziciju broj 1. Inkasant na javnim parking prostorima:

 • vrši provjeru i ispravnost računa-parking karti  za naplatu javnih parking prostora,
 • preduzima mjere kontrole naplate parking prostora, izdavanje računa za korištenje javnih parking prostora,  izdavanja propisanih obavještenja, kao i izricanje propisanih sankcija a sve u skladu sa važećim odlukama, pravilnicima i drugim aktima a kojima se uređuju uslovi i način rada javnih parking prostora,                                             
 • vrši pružanje potrebne pomoći korisnicima parking prostora, kako bi isti mogli da koriste pod jednakim i propisanim uslovima nesmetano za čitavo vrijeme za koje su uplatili naknadu,
 • svakodnevno vrši obilazak i kontrolu uređaja za naplatu parking prostora i o uočenim eventualnim oštećenjima obavještava neposrednog rukovodioca i direktora JP-a,
 • svakog dana je obavezan, da na kraju radnog vremena predaje Pazar – naplaćena sredstva, i da o tome vodi svoju evidenciju te da najmanje jednom mjesečno o tome podnese pisani izvještaj direktoru JP-a i pretpostavljenom,
 • sa operaterom-koordinatorom svakodnevno vrši redovno sravnjavanje i pravdanje primljenih blokova, obavjesti o počinjenim prekršajima a sve u skladu sa Odlukom o javnim parking prostorima i drugim pozitivnim propisima kojima se reguliše rad javnih parking prostora,
 • svojom plaćom i drugom imovinom odgovara za svaki manjak ili gubitak koju prouzrokuje nesavjesnim radom i eventualnom zloupotrebom.

 

Kandidati koji se prijavlju na radno mjesto na poziciji broj 1. moraju ispunjavati Opće i Posebne uslove i to:

 

OPĆI USLOVI:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

 

POSEBNI USLOVI:

 • Stručna sprema NK/KV/SSS, osnovna škola, I stepen stručne spreme/ Kvalifikovani radnik, III stepen stručne spreme/ Srednja škola općeg, društvenog ili drugog smjera SSS-IV/SSS-III stepen stručne spreme
 • Minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Opšta zdravstvena sposobnost.

 

 1. Inkasant na javnim parking prostorima, 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju do 1 (jednu) godinu dana.

Opis poslova za  poziciju broj 2. Inkasant na javnim parking prostorima:

 • vrši provjeru i ispravnost računa-parking karti  za naplatu javnih parking prostora,
 • preduzima mjere kontrole naplate parking prostora, izdavanje računa za korištenje javnih parking prostora,  izdavanja propisanih obavještenja, kao i izricanje propisanih sankcija a sve u skladu sa važećim odlukama, pravilnicima i drugim aktima a kojima se uređuju uslovi i način rada javnih parking prostora,                                             
 • vrši pružanje potrebne pomoći korisnicima parking prostora, kako bi isti mogli da koriste pod jednakim i propisanim uslovima nesmetano za čitavo vrijeme za koje su uplatili naknadu,
 • svakodnevno vrši obilazak i kontrolu uređaja za naplatu parking prostora i o uočenim eventualnim oštećenjima obavještava neposrednog rukovodioca i direktora JP-a,
 • svakog dana je obavezan, da na kraju radnog vremena predaje Pazar – naplaćena sredstva, i da o tome vodi svoju evidenciju te da najmanje jednom mjesečno o tome podnese pisani izvještaj direktoru JP-a i pretpostavljenom,
 • sa operaterom-koordinatorom svakodnevno vrši redovno sravnjavanje i pravdanje primljenih blokova, obavjesti o počinjenim prekršajima a sve u skladu sa Odlukom o javnim parking prostorima i drugim pozitivnim propisima kojima se reguliše rad javnih parking prostora,
 • svojom plaćom i drugom imovinom odgovara za svaki manjak ili gubitak koju prouzrokuje nesavjesnim radom i eventualnom zloupotrebom.

 

Kandidati koji se prijavlju na radno mjesto na poziciji broj 2. moraju ispunjavati Opće i Posebne uslove i to:

 

OPĆI USLOVI:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

 

POSEBNI USLOVI:

 • Stručna sprema NK/KV/SSS, osnovna škola, I stepen stručne spreme/ Kvalifikovani radnik, III stepen stručne spreme/ Srednja škola općeg, društvenog ili drugog smjera SSS-IV/SSS-III stepen stručne spreme
 • Minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Opšta zdravstvena sposobnost.

 

 1. Referent za javne površine - 1 izvršioc na neodređeno vrijeme,

            Opis poslova za  poziciju broj 3. Referent za javne površine:

 

 • izdaje rješenja po zahtjevima korisnika za korištenje javnih površina,
 • prima prigovore i žalbe na izdata rješenja, blagovremeno ih proučava, rješava i prosleđuje drugostepenom organu na rješavanje u skladu sa Zakonom o upravnom postupku,
 • sa komisijom usaglašava urađene zapisnike o uviđaju na terenu i iste obrađuje radi izdavanja rješenja,
 • odgovoran je za pravilnu izradu navedenih rješenja i njihovu blagovremenu dostavu strankama, nadležnom inspektoru, i koordinira potrebne aktivnosti dostavljanja istih knjigovodstvu JP,
 • prati pravosnažnost i izvršnost izdatih rješenja i u slučaju neplaćanja istih vrši kompletiranje-fotokopiranje u potrebnom broju primjeraka dokumentaciju vezanu za izdata rješenja, radi utuživanja neurednih platiša za obaveze po urađenim rješenjima,i dostavlja ih u pravnu službu na dalje postupanje,
 • po potrebi može biti anagažovan na druge djelatnosti u okviru javnih površina,
 • po potrebi, na osnovu izdatih rješenja vrši nadzor na građenju i izvođenju drugih radova koji su od interesa za JP,
 • učestvuje u radu komisija i izrađuje zapisnike, odluke i redovno obavještava učesnike po raznim tenderima,
 • prima na obradu zahtjeve u okviru poslova svog radnog mjesta i po istim blagovremeno postupa,
 • izdaje potrebna uvjerenja, daje potrebna obavještenja i sl.,
 • raspolaže sa tehničkom dokumentacijom (projekti i sl.), i iste izdaje isključivo uz revers, i vodi druge potrebne evidencije o tome, te istu uredno arhivira u arhivski depo,
 • prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz djelokruga svoga rada,
 • ostvaruje neophodnu saradnju sa svim zaposlenicima u JP,
 • vrši prijem stranaka i istima daje potrebna uputstva i objašnjenja,
 • vodi propisane evidencije povodom primjene Odluke o korištenju javnih površina,
 • vrši korespondenciju i piše dopise iz djelokruga svoga rada,
 • vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora JP.

 

          Kandidati koji se prijavlju na radno mjesto na poziciji broj 3. moraju ispunjavati Opće i Posebne uslove i  

          to:

 

OPĆI USLOVI:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

POSEBNI USLOVI:

 • Stručna sprema SSS, Srednja škola tehničkog ili društvenog smjera, gimnazija, IV stepen stručne spreme
 • Minimalno 6 mjeseci radnog iskustva,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Opšta zdravstvena sposobnost.

 

 

 1. Koordinator na održavanju gradskog groblja- 1 izvršioc na određeno vrijeme na period do 1 (jednu) godinu dana

            Opis poslova za  poziciju broj 4. Koordinator na održavanju gradskog groblja:

 

 • vrši redovno održavanje Gradskog groblja-mezarja u skladu sa obavezama propisanim Odlukom o gradskom groblju,
 • obavezan je da svakog radnog dana bude prisutan u prostorijama JP i nakon toga da bude prisutan na Gradskom groblju, pri čemu će obavljati poslove održavanja i biti ovlašten da daje potrebna obavještenja o načinu obavljanja ukopa u Gradskom groblju-mezarju,
 • odgovoran je za obavezno zaključavanje ulazne kapije Gradskog groblja-mezarja nakon isteka radnog vremena, izuzev ukoliko je najavljena sahrana-dženaza koja se ima obaviti poslije radnog vremena,
 • na sve eventualne probleme i nedostatke u vršenju svog posla, obavezan je odmah o

            istim upoznati svog neposrednog rukovodioca  kao i direktora

           JP a sve s ciljem Preduzimanja blagovremenih mjera,

 • pored poslova svog radnog mjesta, obavljat će i druge poslove u skladu sa svojim stručnim sposobnostima koje mu odredi neposredni rukovodilac odnosno direktor JP,
 • po potrebi obavlja poslove ložača u kotlovnicama centralnog grijanja, odnosno poslove kopača,

 obavlja i druge poslove  u  djelatnostima  JP-a po nalogu neposrednih  rukovodioca i direktora JP.

 

          Kandidati koji se prijavlju na radno mjesto na poziciji broj 4. moraju ispunjavati Opće i Posebne uslove i 

          to:

 

OPĆI USLOVI:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

POSEBNI USLOVI:

 • Stručna sprema Minimalna sprema KV, Kvalifikovani radnik mašinske struke, III stepen stručne spreme
 • Minimalno 6 mjeseci radnog iskustva,
 • Položen ispit za ložača centralnog grijanja,
 • Opšta zdravstvena sposobnost.

 

 

 1. Kopač- 1 izvršioc na određeno vrijeme na period do 1 (jednu) godinu dana

                  Opis poslova za  poziciju broj 5. Kopač:

 

 • u saradnji  sa koordinatorom na održavanju gradskog groblja vrši redovno održavanje Gradskog groblja u skladu sa obavezama propisanim Odlukom o gradskom groblju,
 • obavezan je da svakog radnog dana bude prisutan  na Gradskom groblju, pri čemu će obavljati poslove održavanja i iskopa  grobnih  mjesta,  te  u  saradnji   sa  drugim  radnikom  na  održavanju,  po  potrebi, daje potrebna obavještenja o načinu obavljanja ukopa u Gradskom groblju,
 • uz odsustvo koordinatora na održavanju gradskog groblja, odgovoran je za obavezno zaključavanje ulazne kapije Gradskog groblja nakon isteka radnog vremena, izuzev ukoliko je najavljena sahrana koja se ima obaviti poslije radnog vremena,
 • na sve eventualne probleme i nedostatke u vršenju svog posla, obavezan je odmah o

            istim upoznati svog neposrednog rukovodioca  kao i direktora

            JP a sve s ciljem preduzimanja blagovremenih mjera,

 • pored poslova svog radnog mjesta, obavljat će i druge poslove u skladu sa svojim stručnim sposobnostima koje mu odredi neposredni rukovodilac odnosno direktor JP,
 • po potrebi obavlja poslove ložača u kotlovnicama centralnog grijanja, odnosno poslove inkasanata,

obavlja i druge poslove   u  djelatnostima  JP-a po nalogu neposrednih  rukovodioca i direktora JP.

 

          Kandidati koji se prijavlju na radno mjesto na poziciji broj 5. moraju ispunjavati Opće i Posebne uslove i 

          to:

 

OPĆI USLOVI:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

POSEBNI USLOVI:

 • Stručna sprema NK/ KV, Poželjna osnovna škola, I stepen stručne spreme, Kvalifikovani radnik, III stepen stručne spreme
 • Minimalno 6 mjeseci radnog iskustva,
 • Položen ispit za ložača centralnog grijanja,
 • Opšta zdravstvena sposobnost.

 

 1. Referent za blagajničke i knjigovodstvene poslove - 1 izvršioc na određeno vrijeme na period do 1 (jednu) godinu dana

                 Opis poslova za  poziciju broj 6. Referent za blagajničke i knjigovodstvene poslove :

 

 • vrši naplate pazara sa parkinga i sedmične pijace i sve vrste gotovinskih naplata od građana i pravnih lica po osnovu centralnog grijanja,javnih površina, parkinga, gradskog groblja, zajedničkog održavanja  i ostalih naknada iz djelatnosti preduzeća,
 • vrši plaćanja  obaveza preduzeća po osnovu plaća, ugovora o djelu, ulaznih faktura i plaćanja ostalih obaveza,
 • vrši svakodnevno zaključivanje blagajne i odgovara za zakonito raspolaganje gotovinom u blagajni,
 • iz djelokruga svoga rada vrši izdavanje neophodnih dopisa, uvjerenja, obrazaca, potvrda i sl.,
 • vrši obračun plaća i ostalih naknada radnika kao i pripadajućih poreza i doprinosa, teobračun naknada članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju kao i naknada po osnovu  Ugovora o djelu  sa pripadajućim porezima i doprinosima i  sastavlja propisane obrasce u vezi s istim,                                                              
 • vrši pologe pazara i podizanje gotovine kod poslovnih banaka, kao i dostavljanje izvoda sa transakcijskih računa (elektronski, mail-om)
 • vodi knjigu KUF u elektronskoj formi, kontira i knjiži ulazne fakture
 • vrši evidentiranje svih promjena u vezi sa stalnim sredstvima u knjizi stalnih sredstava u elektronskoj formi i obavlja odgovarajuća knjiženja u finansijskom knjigovodstvu u vezi istih,
 • vrši obračun putnih naloga,
 • radi i ostale poslove iz djelokruga svoga rada po nalogu šefa za finansije i računovodstvo i direktora.

 

 Kandidati koji se prijavlju na radno mjesto na poziciji broj 6. moraju ispunjavati Opće i Posebne uslove i 

          to:

 

OPĆI USLOVI:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto,
 • da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

POSEBNI USLOVI:

 • Stručna sprema SSS Ekonomska škola ili srednja škola društvenog smjera, IV stepen stručne spreme
 • Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Opšta zdravstvena sposobnost.

 

           Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas, na bilo koju od pozicija pored dokaza o ispunjavanju opštih i    

           posebnih uslova moraju dostaviti i slijedeću dokumentaciju i to:

 • Prijavni obrazac, (može se preuzeti na web streanici JP-a  jphorizontala.ba ili na protokolu preduzeća svakim radnim danom od 07,30 do 16, 00 sati)
 • Kraća biografija, adresa i kontakt telefon,
 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi koja se zahtijeva Javnim oglasom (diploma, svjedočanstvo itd..),
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu kojim se potvrđuje radno iskustvo kandidata na gore opisanim ili sličnim poslovima,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena fotokopija) ne stariji od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena fotokopija) ne stariji od 6 mjeseci,
 • Orginal ili ovjerena fotokopija CIPS-ove potvrde o mjestu boravka-prebivališta;
 • Ovjerena fotokopija lične karte,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak- ne stariji od 3 mjeseca,
 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Napomena: Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koji se raspisuje Javni oglas kao i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Lica koja imaju prednost pri zapošljavanju, shodno posebnim zakonima, dužna su dostaviti uvjerenje/potvrde kojim dokazuju prioritet u zapošljavanju, koje prilažu uz prijavu, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti orginalni ili ovjerene fotokopije (ovjera ne starija od tri mjeseca).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno pravne uslove, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će obaviti pismeni i usmeni dio testiranja, nakon čega će sačiniti rang listu.

Sa kandidatima koji budu izabrani i primljeni u radni odnos, zaključit će se ugovor o radnu najdalje 8 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu kandidata u radni odnos.

Svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati, izuzev orginalne dokumentacije na lični pismeni zahtjev kandidata.

 

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom  poštom na adresu: JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice, ul.Oslobođenja br 13., 75270 Živinice, sa naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme –NE OTVARAJ,  sa naznakom za poziciju na koju se kandidat prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici preduzeća , oglasnoj tabli preduzeća, a isti će biti i dostavljen JU „Služba za zapošljavanje „ TK poslovnica Živnice.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

V.D. Direktor JP ,,Horizontala-Živinice’’ d.o.o., Živinice zadržava pravo odustajanja od Javnog oglasa u bilo kojoj fazi oglasa.

0 0