Javne nabavke i obavještenja

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje Direktora u JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice na mandatni period od 4 (četiri) godine

 

31.05.2022 14:13
 
Na osnovu člana 257. stav 1. tačka f.) a u vezi sa članom 303. Zakona o privrednim društvima FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 81/15), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, i 22/09 i 109/12 ) i člaana 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Člana 11. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i općina/gradova na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 11/19), Saglasnosti Gradskog vijeća Grada Živinice broj: 06-04-3654-9/2022 , Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju Javnog oglasa broj: NO-1473/22 od 27.05.2022 godine a na osnovu Člana 40. Statuta JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice broj: SK-368/18 od 24.01.2018. godine, Nadzorni odbor JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice, raspisuje:
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje Direktora u JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice na mandatni period od 4 (četiri) godine

I
Direktor je nadležan da:

 • dogovara osnove poslovne politike,
 • utvrđuje organizaciju Društva,
 • organizuje, koordinira i rukovodi procesom rada i poslovanja,
 • odgovoran je za zakonito poslovanje Društva,
 • zastupa i predstavlja Društvo kao zakonski zastupnik,
 • izvršava i odgovoran je za izvršavanje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave Društva,
 • donosi potrebne odluke i rješenja iz oblasti radnih odnosa,
 • donosi opća akta, osim onih koji su u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora,
 • priprema i izrađuje plan i program rada i finansijski plan Društva i stara se za njegovo sprovođenje,
 • priprema i izrađuje izvještaje o radu i finansijskom poslovanju,
 • blagovremeno organizuje i odgovoran je za zakonitu realizaciju u vezi raspisivanja tendera i konačnog izbora najpovoljnijih ponuda,
 • odgovoran je za namjensko trošenje sredstava,
 • odlučuje o rasporedu radnog vremena,
 • preduzima mjere za zaštitu i pravilnu upotrebu imovine Društva,
 • vrši i druge poslove koje mu u zadatak stavi Skupština i Nadzorni odbor.
II

Kandidati koji se prijavljuje na Javni oglas treba da ispunjava opšte i posebne uslove, i to:

Opći uslovi:
a) Da je državljanin BiH, (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa do dana predaje prijave na Javni oglas)
b) Da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja, (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog oglasa, (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca).
d) Da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH, (izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca),
e) Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
f) Da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora, pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne prije dana upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca)
g) Da nije osoba kojoj je presudom Suda zabranjeno obavljati dužnosti iz nadležnosti direktora preduzeća (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
h) Da ne obavlja dužnosti, aktivnosti ili da nije na položaju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 70/08) (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
i) Da ne podliježe ograničenjima utvrđenim u članu 252. Zakona o privrednim društvima FBiH („Sl.novine FBiH“ broj: 81/15) (dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana, a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne starija od tri mjeseca),
j) Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje funkcije za koju se kandiduje


Posebni uslovi:
a) VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, (dokaz: ovjerena fotokopija diplome ),
b) najmanje 3 godina radnog iskustva u struci nakon završene visoke stručne spreme (dokaz: Potvrda ili Uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci nakon završene visoke stručne spreme),
c) Da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa članom 252. stav 3. Zakona o privrednim društvima u Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i Uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Sl.novine FBiH, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 2/12, 80/13, 60/16 i 88/17) ili da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku predviđenom ovom Uredbom (dokaz: Certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa-Privredne /Gospodarske komore, da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku od 1 (jednu) godinu od dana imenovanja na poziciju.)
d) poznavanje rada na računaru,
e) dokazane organizacione sposobnosti
III

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su obavezni priložiti slijedeću dokumentaciju:
a) Biografija, adresa i kontakt telefon, te odgovarajuću dokumentaciju (orginal ili ovjerena fotokopija) kojom dokazuju da ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog oglasa.


• Lični podaci o učesnicima u Javnom oglasu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89 /11).
IV

Nadzorni odbor prilikom provođenja konkursne procedure zadržava pravo provjre svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata.
V

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na dužnost direkora priložiti:
1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti-Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kojim dokazuje opštu zdravstvenu sposobnost,

2.Uvjerenje nadležnog organa za stav f. i g. tačke II. Ovog Javnog oglasa (dokaz: Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca od dana prijave na Javni oglas i izjava kandidata svojeručno potpisana a potpis na izjavi ovjeren od strane nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca), kao i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdat od nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca od dana prijave na Javni oglas)

VI

Sa svim kandidatima koji ispunjaju opće i posebne uslove Javnog oglasa i koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju kako je utvrđeno Javnim oglasom , bit će obavljen intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.
VII

Javni oglas objavit će se u dnevnom listu Oslobođenje,web stranici preduzeća,oglasnoj ploči preduzeća te oglasnoj ploči Gradske Uprave Grada Živinice.

VIII

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
IX

Položaj, ovlaštenje, odgovornost i prava direktora preduzeća utvrđuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora preduzeća.

X

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice, ul. Oslobođenja broj 13, 75270 Živinice, sa naznakom: „Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje Direktora JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice- NE OTVARAJ“.
XI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Datum: 01.06.2022. godine

NADZORNI ODBOR

0 0